Μετατόπιση και μέση ταχύτητα.


1. α) Η μετατόπιση είναι αριθμητικά ίση με το εμβαδόν του τραπεζίου που σχηματίζει η γραφική παράσταση μέχρι τη στιγμή t1=4s:

Δx1= (Β+β)υ/2 = (4+2)·6/2 =18m.

β) Ομοίως από 4s-6s: Δx2= ½ (-6)·2m = -6m.

γ) Δxολ= Δx1 + Δx2= 12m.

2. υμ= Δxολ/Δt= 12m/6s = 2 m/s.