Φορτίο και μάζα του ηλεκτρονίου.

.
Από το νόμο του Coulomb έχουμε:

F=Κ|q1·q2|/r2 = 9·109·2·10-6·1,6·10-19/(1·10-2)2 N= 28,8·10-12N

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που φέρει φορτίο -2μC είναι:

Ν= q/e = -2·10-6/(-1,6·10-19) = 1,25·1013 ηλεκτρόνια.

Πόσα είναι; 12500·109 ή 12.500 δισεκατομμύρια ηλεκτρόνια!!

Αν απομακρύνουμε ΟΛΑ αυτά τα ηλεκτρόνια η σφαίρα θα χάσει μάζα:

m=Ν·me= 1,25·1013·9·10-31Κg = 11,25·10-18Κg !!!

Τι λέτε αν ζυγίσουμε τη σφαίρα θα την βρούμε ελαφρύτερη;