Διακρότημα.

Η περίοδος του διακροτήματος είναι Τδ =2t1= 4s, άρα fδ= ¼ Ηz.

Τη στιγμή t1 η διαφορά φάσης είναι π και την στιγμή 2t1=4s είναι 2π.

|f1-f2| = 0,50 Ηz ενώ fδ= 0,25Ηz. Έτσι οι απαντήσεις είναι:

…….Σ, ……… Σ, ……….. Λ, ………… Λ, …………. Λ.