Φάση και αρχική φάση ταλάντωσης.1) Η αρχική φάση είναι φ0= 2π/3 rad ενώ ο ρυθμός μεταβολής της φάσης είναι ίσος με την κλίση της ευθείας, dφ/dt = (14π/3-2π/3)/8 rad/s= 4π/8 rad/s = π/2 rad/s.

2) Η φάση δίνεται από την σχέση φ=ωt+φ0 και ο ρυθμός τον οποίο υπολογίσαμε προηγούμενα δεν είναι τίποτα άλλο από την γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης, ω= π/2 rad/s ( προσέξτε και τις μονάδες). Αλλά ω=2π/Τ → Τ= 4s.

3) Παίρνουμε τον κύκλο αναφοράς της ταλάντωσης, (η κόκκινη σφαίρα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση και η προβολή της, μπλε σφαίρα εκτελεί α.α.τ.). Για να φτάσει το σώμα στην ακραία αρνητική θέση πρέπει το σώμα που εκτελεί την κυκλική κίνηση να διαγράψει γωνία:

θ= 3π/2- 2π/3 =5π/6.

Για δεύτερη φορά συνεπώς θα πρέπει να διαγράψει γωνία θ1=θ+2π = 17π/6 rad.

Οπότε το χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι:

t= θ1/ω = (17π/6)/(π/2) = 17/3 s.

.