Η επιτάχυνση στην απλή αρμονική Ταλάντωση.

Έχουμε α1max= ω12Α = (Κ/m) Α, ενώ

α2max= ω22Α = (Κ/2m) Α = ½ (Κ/m) Α = ½ α1max.

Άρα σωστή είναι η α. πρόταση.