Πληροφορίες από διάγραμμα x-t.


Η κλίση Δx/Δt είναι αριθμητικά ίση με την στιγμιαία ταχύτητα, ενώ η μέση ταχύτητα μεταξύ δύο θέσεων είναι υμ=Δx/Δt, οπότε μεταξύ Α και Γ υμ=0.

Έτσι οι απαντήσεις είναι:

Λ

Λ

Λ

Σ

Σ

Σ