Μέση ταχύτητα.


1. α) Από 0-4s:
υ1=Δx/Δt = (12m-(-12m))/4s = 24m/4s =6m/s.
β) Από 4s-10s:
υ2 = Δx/Δt = (0-12m)/(10s-4s) = - 2m/s.
2. υμ= Δxολ/Δt= (0-(-12))/10s = 1,2 m/s.