Συχνότητα ηλεκτρονίου

.
Η δύναμη που δέχεται το ηλεκτρόνιο από το πρωτόνιο, h Fc «παίζει το ρόλο» της κεντρομόλου, Fk, και υποχρεώνει το ηλεκτρόνιο να εκτελέσει κυκλική τροχιά.

Αλλά Fc = Κ|qp·qe|/r2 = Ke2/r2 (1)

Και Fκ= mυ2/r (2)

Με υ=ωr= 2πfr (3) όπου f η συχνότητα (ο αριθμός των περιστροφών σε 1s).

Με αντικατάσταση της (3) στην (2) παίρνουμε:

Fκ= m·4π2 f2 r (4)

Από (1) και (4) λαμβάνουμε:

m·4π2 f2 r= Ke2/r2 ή

f2 = (Κe2)/(4π2m·r3) = 9·109 · 1,62·(10-19)2/(4·π2·9,1·10-31·0,53·10-30)= 0,45·1032 Ηz2

f=6,75·1015 Ηz.

Για σκεφτείτε το..

6.750.000· 109 περιστροφές το δευτερόλεπτο!!!

Μήπως να το δείτε σαν 6.750.000 δισεκατομμύρια περιστροφές το δευτερόλεπτο;