Ερώτηση στην ΕΟΚ.Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή και η τιμή της ταχύτητας μπορεί να υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα 0-4s:

υ= Δx/Δt= (0-20m)/(4s-0)= -5m/s.
Η εξίσωση της κίνησης είναι x= x0+υt και για t=6s παίρνουμε:
x= 20m +(-5m/s) · 6s= 20m-30m=-10m.
Έτσι οι απαντήσεις είναι:
…… 1)Λ …….. 2) Σ ……… 3) Σ ………. 4) Σ ………. 5) Λ ………..6) Σ