Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

.

Στο σχήμα φαίνεται το διάνυσμα της μετατόπισης Δx.
Δx= xΒ-xΑ= -2m – 8m = -10m.
υ=Δx/Δt = -10m/4s= - 2,5 m/s.
Ισχύει Δx= υ·Δt ή x- x0 = υ·(t-t0) ή
x= x0 + υ·(t-t0) και με αντικατάσταση:

x= + 8m + (-2,5 m/s) · (3s-0) = 8m -7,5m = 0,5m.
Η γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο είναι η παρακάτω.