Ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.

1) Η γυάλινη ράβδος φέρει θετικό φορτίο. Έλκει κάποια από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια της μεταλλικής ράβδου, οπότε το άκρο Α φορτίζεται αρνητικά και το άκρο Β θετικά, εξαιτίας της περίσσειας θετικού φορτίου που προκαλείται λόγω «μετανάστευσης» των ηλεκτρονίων. Έτσι το άκρο Α έλκεται (τα ετερώνυμα φορτία έλκονται).
2) Μόλις φέρουμε το χέρι μας σε επαφή με το άκρο Β, κάποια ηλεκτρόνια θα έλθουν από τη Γη και θα εξουδετερώσουν τα θετικά φορτία του άκρου Β. Έτσι η ράβδος ΑΒ έχει αποκτήσει αρνητικό φορτίο. Πλησιάζοντας τώρα την δεύτερη μεταλλική πλάκα με επαγωγή το άκρο Δ αποκτά αρνητικό φορτίο, λόγω άπωσης των ηλεκτρονίων και το άκρο Γ θετικό. Οι δύο ράβδοι έλκονται.
3) Το χαρτί είναι μονωτής και δεν έχει ελεύθερα ηλεκτρόνια. Πλησιάζοντας όμως μια ράβδο από εβονίτη που έχει αρνητικά φορτία, τα μόρια του μονωτή πολώνονται. Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχουν μόρια που ναι μεν είναι ουδέτερα, αλλά έχουν ανομοιόμορφη κατανομή των ηλεκτρονίων τους, π.χ. Το μόριο του ΗCl είναι ηλεκτρικό δίπολο. Υπάρχουν και μόρια που δεν είναι δίπολα π.χ. το Η2. Και τα μόρια αυτά όμως πολώνονται όταν πλησιάσουμε τη φορτισμένη ράβδο. Στο παρακάτω σχήμα μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει με το πλησίασμα της φορτισμένης ράβδου σε υλικό με δίπολα μόρια και σε υλικό από μη δίπολα. (οι μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης μπορούν να μελετήσουν την & 1.1 της Χημείας κατ.)

...............πριν φέρουμε τη ράβδο ...................................................... μετά


..............πριν φέρουμε τη ράβδο .............................................................μετά

Έτσι σε κάθε περίπτωση απέναντι από την αρνητικά φορτισμένη ράβδο επικρατούν θετικά φορτία και ο μονωτής έλκεται.