Φόρτιση με επαγωγή.


Αφού η σφαίρα ισορροπεί έχοντας θετικό φορτίο, σημαίνει ότι απωθείται από την μεταλλική ράβδο, η οποία επίσης είναι θετικά φορτισμένη, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Μόλις πλησιάσουμε την θετικά φορτισμένη σφαίρα στο άκρο Β, έλκει κάποια ελεύθερα ηλεκτρόνια και μειώνεται το θετικό φορτίο στο άκρο Β, ενώ αυξάνεται στο άκρο Α. Έτσι η σφαίρα Σ εκτρέπεται περισσότερο, όπως στο σχήμα.

Με την ίδια λογική αν η σφαίρα Γ έχει αρνητικό φορτίο θα μειωθεί το θετικό φορτίο στο άκρο Α και η εκτροπή της σφαίρας Σ θα μειωθεί. (Αναλόγως με το φορτίο της Γ, μπορεί και να μηδενιστεί το φορτίο στο άκρο Α ή και να φορτισθεί αρνητικά, οπότε θα έλξει τη σφαίρα Σ)