Ισόθερμη μεταβολήΈστω οι καταστάσεις Α και Β που έχουν τον ίδιο όγκο. Οι καταστάσεις συνδέονται με τον νόμο του Charles:

pΑΑ= pΒΒ και αφού η πίεση στο Β είναι μεγαλύτερη από την πίεση στο Α, θα έχουμε και μεγαλύτερη απόλυτη θερμοκρασία.