Δύναμη στην ταλάντωση

1) Στο σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.

Αφού το σώμα εκτελεί α.α.τ. θα έχουμε:

ΣF= - Dx ή

Ν-w= - 2x ή

Ν= mg – mω2 x άρα

Ν= 20-2·25x ή Ν= 20-50x (μονάδες στο S.Ι.) (1)

Και για x=0,3m παίρνουμε Ν= (20-15) Ν= 5Ν

2) Από την σχέση (1) έχουμε:

Ν= 20-50·0,4 ημ5t = 20-20 ημ5t

Και το διάγραμμα είναι το παρακάτω.