Εξαναγκασμένη ταλάντωση και ενέργειες.


Έχουμε ω0= 1/
=5000rad/s

ii) Έστω η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή q=Qημ(ωt+φ0), (1) οπότε η εξίσωση της έντασης του ρεύματος i=Ισυν(ωt+φ0) (2). Αντικαθιστώντας στην (2) t=0 παίρνουμε:

i=Iσυνφ0 ή –Ι=Ισυνφ0 ή συνφ0= -1 ή φ0=π.

Ενώ Ι=Qω άρα Q= I/ω=0,1/4000=25·10-6C.
έτσι οι εξισώσεις είναι:

q=25·10-6 ημ(4000t+π) και
i= 0,1συν(4000t+π) ή

q= - 25·10-6 ημ4000t και
i= - 0,1συν4000t

iii) Η μέγιστη ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι:

UQ2/C=156,25·10-7J,

ενώ του πηνίου

ULI2 = ½ 2·10-3·0,01J =10-5J.

iv) Η θερμότητα που παράγεται στον αντιστάτη είναι Q=Iεν2Rt ή

Q= (0,1/)2·0,5·20=0,05J.

Σχόλιο: Παρατηρήστε τη μέγιστη ενέργεια του Μαγνητικού πεδίου του πηνίου και τη μέγιστη ενέργεια του πυκνωτή.
Είναι διαφορετικές….