Υπολογισμός Έντασης Ηλεκτρικού πεδίου.


FΓ= k|q1q2|/r2 → |q2|= Fr2/kq1

|q2| = 0,1·(3·10-2)2/9·109·0,1·10-6 = 10-7C = 0,1μC
Επειδή δε η δύναμη μεταξύ των φορτίων είναι ελκτική q2= - 0,1μC.
Στο σχήμα φαίνονται τα διανύσματα των εντάσεων στο Μ και στο Α εξαιτίας κάθε φορτίου.
Για το σημείο Μ:
Ε1=k|q1|/(ΒΜ)2 = 9·109·0,1·10-6/(1,52·10-4) Ν/C = 4·106Ν/C.
Ε2 = k|q2|/(ΜΓ)2 = 4·106Ν/C.
Έτσι ΕολΜ= Ε12= 8·106Ν/C με φορά προς τα δεξιά.
Για το σημείο Α:
ΕΒ= k|q1|/α2 = 9·109·0,1·10-6/32·10-4 Ν/C = 106 Ν/C και
ΕΓ = k|q2|/α2 = 106 Ν/C.
Για να βρούμε την συνολική ένταση στην κορυφή Α, σχηματίζουμε το παραλληλόγραμμο και παίρνουμε την διαγώνιό του. Το παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος με γωνία κορυφής 60°, οπότε η διαγώνιος χωρίζει τον ρόμβο σε δύο ισόπλευρα τρίγωνα, συνεπώς το μέτρο της συνολικής έντασης είναι 106Ν/C και σχηματίζει γωνία 60° με την πλευρά ΑΓ. Άρα η ολική ένταση είναι παράλληλη στην πλευρά ΒΓ.