Νόμοι Νεύτωνα 15-22 Δεκ.


Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί στο σημείο Α πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέχρι τη χρονική στιγμή t1=4s που φτάνει στο σημείο Β, όπου η δύναμη F παύει να ασκείται. Τη χρονική στιγμή t2=6s ασκείται στο σώμα μια άλλη σταθερή δύναμη F1, όπως στο σχήμα. Το αποτέλεσμα είναι τη στιγμή t3=10s η ταχύτητα του σώματος να μηδενίζεται στη θέση Δ.

1)  Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.

Η κίνηση του σώματος από 0-4s είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Σ.

Η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t1=4s υπολογίζεται από την εξίσωση υ=x/t. Λ.

Η αδράνεια του σώματος είναι μεγαλύτερη τη χρονική στιγμή t=3s παρά τη στιγμή t΄=5s. Λ.

Στο χρονικό διάστημα 4s-6s το σώμα δεν δέχεται δύναμη και γι' αυτό ηρεμεί. Λ.

Η εξίσωση της μετατόπισης για το χρονικό διάστημα 6s-10s είναι x= ½ α2·t2. Λ.

2)  Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι σωστό για την ταχύτητα του σώματος; Το (γ).

   

3)  Να δοθούν οι εξισώσεις που μας παρέχουν την μετατόπιση του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για τα διαφορά χρονικά διαστήματα.

Από 0-4s:          Δx1= ½ α1t2      

Από 4s-6s:  Δx2= υ·Δt= (α1·t1)·(t-4), όπου α1t1 η ταχύτητα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσής του για χρονικό διάστημα t1=4s.

Από 6s-10s: Δx3= υ0·Δt + ½ α2·Δt2, όπου υ0= α1·t1 και Δt=t-6


4)  Υποστηρίζεται ότι οι δυνάμεις F και F
1 έχουν ίσα μέτρα. Η πρόταση αυτή είναι σωστή ή λάθος και γιατί;

Η πρόταση είναι σωστή γιατί οι επιταχύνσεις από 0-4s και από 6s-10s έχουν ίσα μέτρα, αφού:

α1=Δυ/Δt = υ/4 και α2=Δυ/Δt = (0-υ)/4 = - υ/4

5) Δίνεται ότι η ταχύτητα του σώματος στη θέση Β έχει μέτρο υ1=12m/s.

  • Μπορείτε να βρείτε το μέτρο της δύναμης F;
  • Πόσο απέχει το σημείο Γ από την αρχική θέση Α;
  • Βρείτε την επιτάχυνση του σώματος από 6s-10s.
  • Να παραστήσετε γραφικά τη θέση του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο μέχρι να φτάσει στη θέση Γ.

Βρίσκουμε την επιτάχυνση α1=Δυ/Δt=12/4m/s2= 3m/s2.

Συνεπώς ΣF=m·α1 → F=m·α1= 2kg·3m/s2=6Ν.

Και η επιτάχυνση από 6s-10s είναι α2=Δυ/Δt= -12/4= -3m/s2.

Οι μετατοπίσεις του σώματος είναι:

Δx1= ½ α1·t2 = ½ 3·42m = 24m.

Δ x2= υ·Δt= 12m/s·2s=24m.

Δx3= υ0·Δt + ½ α2·Δt2= 12·4 + ½ (-3)·42= 24m.

Συνεπώς η απόσταση ΑΓ είναι Δ x1+Δx2= 48m.

Η ζητούμενη γραφική παράσταση είναι: