Φωτοβολία λαμπτήρων.

  1. Όταν είναι κλειστός ο διακόπτης Δ1 και οι δύο λαμπτήρες φωτοβολούν το ίδιο, αφού διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα.
  2. Όταν είναι κλειστός μόνο ο διακόπτης Δ2 το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα και οι λαμπτήρες είναι σβηστοί.
  3. Όταν οι δύο διακόπτες είναι κλειστοί, ο Λ2 είναι βραχυκυκλωμένος και σβηστός, ενώ ο Λ1 φωτοβολεί εντονότερα, αφού διαρρέεται από μεγαλύτερη ένταση ρεύματος.