Θερμική Μηχανή. Ερωτήσεις.Δίνεται η κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου Τ1=600Κ και Τ2=300Κ και η ΒΓ είναι αδιαβατική εκτόνωση.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

i)       Η μόνη μεταβολή που το αέριο αποβάλλει θερμότητα είναι η ΓΔ.  Σ

ii)     Αν QΔΑ= 500J, τότε WΒΓ= 500J.  Σ.

iii)    Η απόδοση του κύκλου υπολογίζεται από την εξίσωση:   Λ.

 

iv)    Η απόδοση του κύκλου είναι  ίση με 70%.   Λ.

v)     Το παραγόμενο έργο υπολογίζεται από την σχέση:

W=QΔΑ+QΑΒ-|QΓΔ|     Σ.


Δείτε την λύση σε pdf