Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης.

Να αντιστοιχίσετε κάθε μεταβολή της στήλης (Α) με την επίδραση που έχει στην αρχική ταχύτητα της αντίδρασης (στήλη Β):
image001

Απάντηση:
1. → β
2. → γ.
3. → β.
4. → α.
5. → α