Δύναμη και μέγιστη ταχύτητα.


Στο παραπάνω σχήμα δίνεται το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα που για t=0 έχει ταχύτητα προς τα δεξιά (θετική φορά).

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:

  1. Από 0-2s το σώμα επιβραδύνεται. Λ.
  2. Από 0-2s η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται. Σ.
  3. Από 2s-4s το σώμα κινείται προς τα αριστερά. Λ.
  4. Από 2s-4s το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται.  Σ.
  5. Το σώμα αποκτά μέγιστη ταχύτητα την στιγμή t=2s.  Σ.


Το σώμα αποκτά επιτάχυνση θετική από 0-2s, ίδιας φοράς με την ταχύτητα, οπότε το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται (επιταχυνόμενη κίνηση), ενώ από 2s-4s η επιτάχυνση είναι αρνητική, αντίθετης φοράς από την ταχύτητα και το σώμα επιβραδύνεται. Έτσι την μεγαλύτερη ταχύτητα την έχει τη χρονική στιγμή που παύει να επιταχύνεται και αρχίζει να επιβραδύνεται. Δηλαδή για t=2s.