Διάθλαση και κρίσιμη γωνία.


1)  5·104 μήκη κύματος

2) 25·103 μήκη κύματος

Δείτε τη λύση σε pdf.