Σύνδεση αντιστάσεων.

Πό­ση εί­ναι η συ­νο­λι­κή α­ντί­στα­ση με­τα­ξύ των ση­μεί­ων Α και Β;             


Απάντηση:

 

Στο α σχήμα  Rολ=R1+R2, όπως και στο β. (οι αντιστάτες συνδέονται σε σειρά).

Στο γ. η R2 συνδέεται παράλληλα με έναν αγωγό χωρίς αντίσταση (R3=0), οπότε:

R23=R2R3/(R2+R3) = 0 (ο αντιστάτης R2 είναι βραχυκυκλωμένος).

Στο δ. οι R1 και R2 συνδέονται σε σειρά R12=R1+R2 και η R12 με την R3 παράλληλα, οπότε: