Φωτοβολία λαμπτήρων.

  1. Οι λαμπτήρες Β και Γ διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα και φωτοβολούν το ίδιο, ενώ ο Α φωτοβολεί εντονότερα αφού διαρρέεται από μεγαλύτερη ένταση ρεύματος. Δηλαδή Ι3=V/R, ενώ Ι2=V/2R. Συνεπώς ΡΑ=V2/R, ενώ ΡΒΓ=V2/4R.
  2. Δεν θα μεταβληθεί,
  3. Βγάζοντας την Γ λάμπα, ανοίγουμε το κύκλωμα στον κλάδο 2 και δεν διαρρέεται από ρεύμα η λάμπα Β που σβήνει. Έτσι Ι13, ενώ η ένταση Ι3 δεν μεταβάλλεται.
  4. Βραχυκυκλώνεται η λάμπα Β. Η Α δεν επηρεάζεται, ενώ τώρα η Γ φωτοβολεί εντονότερα, όσο και η Α λάμπα. V12=0.
  5. Συνδέοντας τα σημεία 2 και 3  οι λάμπες Α και Γ συνδέονται παράλληλα και RΑΓ=R·R/2R=R/2, όπου R η αντίσταση κάθε λάμπας. οπότε Ι=V/Rολ= 2V/R . Έτσι ΡΑΓ= V2/R. Η Β έχει βραχυκυκλωθεί
  6. Συνδέοντας μια άλλη Δ λάμπα παράλληλα με την Γ, μικραίνει η αντίσταση του συστήματος ΓΔ, αυξάνει η ένταση Ι2, αυξάνει η φωτοβολία της Β, ενώ μειώνεται των Γ και Δ. Η Α λάμπα δεν επηρεάζεται. Η ένταση από το σημείο 2 αυξάνεται ενώ από το σημείο Α παραμένει η ίδια.