Κύκλωμα με γείωση.


1.   Ο αντιστάτης με αντίσταση R2 είναι βραχυκυκλωμένος και δεν διαρρέεται από ρεύμα, ενώ ο αντιστάτης R1 διαρρέεται από ρεύμα έντασης:

Ι=V/R= 10/10 Α=1 Α.

 2.  Συνδέοντας τον αντιστάτη παίρνουμε το παρακάτω ισοδύναμο κύκλωμα. 


Τότε οι αντιστάτες R2 και R3 συνδέονται παράλληλα και:

 R23=R2R3/(R2+R3) =20·20/(20+20) = 10Ω.

Η αντίσταση R23 και η R1 συνδέονται σε σειρά και Rολ=R1+R23=10Ω+10Ω=20Ω.

Από τον νόμο του Οhm έχουμε:

Ιολ=V/Rολ=10V/20Ω= 0,5 Ω.

Ενώ V23ολ·R23= 0,5·10V= 5V.

Για τον αντιστάτη R2:  Ι2=V23/R2= 5V/20Ω= 0,25 Α,

Και για τον R3: Ι3= V23/R3= 5V/20Ω= 0,25 Α.