Κατακόρυφη βολή προς τα πάνω.

tαν=υ0/g= 20/10s= 2s.

 hmax=ymax=20m.

y3= υο·t - ½ g·t2  = 20·1- ½ 10·12= 15m

 y4= υο·t - ½ g·t2  = 20·3- ½ 10·32=60-45=15m.

 υ3= υ0-g·t  =20-10·1=10m/s και

υ4= υ0-g·t  = 20-10·3 = -10m/s.

t=4s

υτελ=υ0-gt = 20-10·4= -20m/s.

  

Δείτε την λύση σε pdf.