Πυκνωτές – Δυναμικά και Ενέργειες.

VΑ= VΓ=VΔ= 0 και VΒ= -5000V
VΔ=VΒ= VΓ=0 και VΑ=5000V

Qθ =W1 = 8·10-16J.

q2=q0-q1= 4mC. 

Qθολ= 10J. 

Δείτε την λύση σε pdf