Ποια η σχέση της δύναμης F με το βάρος;


Και στις τρεις περιπτώσεις η συνισταμένη δύναμη είναι ίση με μηδέν.

Αφού στο πρώτο ερώτημα ΣF=0 → F-Β = 0 → Β=20Ν

Συνεπώς και στα άλλα δύο ερωτήματα F2=F3 =20Ν.