Ηλεκτρεγερτική δύναμη Γεννήτριας.

Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται: R1=10Ω, R2=5Ω, ενώ η συσκευή Σ, που δεν είναι ωμικός αντιστάτης, έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W) και λειτουργεί κανονικά. Η γεννήτρια έχει ΗΕΔ  Ε=90V.

 1. Να σχεδιάστε τις εντάσεις των ρευμάτων.
 2. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την συσκευή Σ δίνεται από την εξίσωση  Ρ=V·Ι1  και είναι ίση με  Ι1=2 Α
 3. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2, δίνεται από την εξίσωση   Ι2=VΣ/R2   και είναι ίση με  4 Α.
 4. Για να υπολογίσω την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1, στηρίζομαι στον 1ο κανόνα του Kirchhoff  και βρίσκω   I=6  Α
 5. Η τάση VΑΒ στους πόλους της γεννήτριας είναι ίση με V1+V2=I·R1+20=80V.
 6. Η ισχύς της γεννήτριας δίνεται από την σχέση P=E·I και είναι ίση με 540W.
 7. Ο ρυθμός με τον οποίο παρέχει ενέργεια η γεννήτρια στο κύκλωμα υπολογίζεται από την εξίσωση P=E·I και είναι ίση με 540W.
 8. Ο ρυθμός με τον οποίο παρέχει ενέργεια η γεννήτρια στο σύστημα των αντιστατών και της συσκευής Σ, υπολογίζεται από την εξίσωση Ρ=VΑΒ·Ι και είναι ίσος με  480W.
 9. Η ισχύς την οποία παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στον αντιστάτη R1 δίνεται από την εξίσωση Ρ= Ι2·R1 και είναι ίση με 360W.
 10. Ο ρυθμός με τον οποίο αποβάλλει θερμότητα ο αντιστάτης R2 υπολογίζεται από την εξίσωση Ρ=Ι22·R2 και είναι ίσος με  80W.
 11. Πού μπορεί να οφείλεται η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων στις ερωτήσεις (7) και (8);

Η διαφορά μας δείχνει την ισχύ που παρέχει η γεννήτρια στο κύκλωμα, αλλά μετατρέπεται σε θερμότητα πάνω στην εσωτερική της αντίσταση. Εδώ Ρr=60W.