Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.


224mL.

0,01mol/Lmin.

0,005mol/LminΔείτετην λύση σε pdf