1ος Θερμοδυναμικός Νόμος.

Να αντιστοιχίσετε τις μεταβολές του διπλανού σχήματος με τις τιμές της θερμότητας που ανταλλάσσει και του έργου που παράγει το αέριο σε κάθε μεταβολή. Για κάθε περίπτωση να συμπληρώσετε τις τιμές για την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου.

W (J)

Μεταβολή

Q (J)

ΔU (J)

i. -150

ΑΒ

α. 0

ΔUΑΒ=

ii. 0

ΒΓ

β….

ΔUΒΓ=

iii. 200

ΓΑ

γ. 200

ΔUΓΑ=

Απάντηση:

Μεταβολή

W (J)

Q (J)

ΔU (J)

ΑΒ

ii. 0

γ. 200

ΔUΑΒ= 200

ΒΓ

iii. 200

α. 0

ΔUΒΓ= -200

ΓΑ

i. -150

β. -200

ΔUΓΑ= 0