Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΜΠ.

Το κέντρο της κυκλικής τροχιάς είναι πάνω στην κάθετη στη διεύθυνση της ταχύτητας στο σημείο εισόδου Ο, αλλά και στην κάθετη στο σημείο εξόδου. Με τον τρόπο αυτό βρίσκουμε το κέντρο Κ. Οι γωνίες θ και φ είναι συμπληρωματικές, άρα φ=30°, αλλά τόσο είναι και η επίκεντρος γωνία Κ. Φέρνοντας την ΟΛ κάθετη στην πλευρά ΓΔ, στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΛΚ η κάθετη πλευρά ΟΛ είναι απέναντι από γωνία 30°, οπότε είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας δηλαδή της ακτίνας του κύκλου.( καλά μην βαράτε πάρτε και το ημίτονο αν προτιμάτε…). Δηλαδή R=2 α= 4cm.

Η σχέση μεταξύ γραμμικής ταχύτητας και περιόδου είναι υ= 2πR/Τ, άρα

Τ=2πR/υ = 2·3,14·4·10-2/314 s= 2·10-4s.