ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Ε=Κ+U= ½ mυ2+mgh = ½ ·2·102J + 2·10·15J= 400 J

2. Το βάρος είναι συντηρητική δύναμη και το έργο του δεν εξαρτάται από την διαδρομή αλλά είναι W=Uαρχ-Uτελ = mgh- 0= 300J.

3. Εφαρμόζουμε το ΘΜΚΕ από το Α στο Γ και παίρνουμε:

ΚΓΑ= WΒ ή

½ mυ2 – ½ mυ02 = W από όπου υ= 20 m/s.