Εκτροπή σωματιδίου από Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο.

  1. Το σωματίδιο φέρει αρνητικό φορτίο, αφού εκτρέπεται προς τον θετικό οπλισμό του πυκνωτή, οπότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι όπως αυτή στο σχήμα.
  2. Η ταχύτητα υ2 έχει μέτρο ίσο με υ0, ενώ στο Ηλεκτρικό πεδίο το σωματίδιο επιτάχύνεται και η υ1 έχει μεγαλύτερο μέτρο από την αρχική ταχύτητα υ0. Συνεπώς η υ1 είναι μεγαλύτερη από την υ2.
  3. Οι δυνάμεις φαίνονται στο σχήμα.
  4. Η δύναμη από το Ηλεκτρικό πεδίο έχει μέτρο F=|q|·Ε, ενώ από το μαγνητικό πεδίο FL= Β·υ·|q|.
  5. Οι προτάσεις είναι:

Σ

Λ

Σ

Σ

Λ