Μεταβολή της ταχύτητας και δύναμη.

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα που δείχνουν την ταχύτητα και τη συνισταμένη δύναμη, είναι σωστό για τις χρονικές στιγμές:

1) t1= 1s

2) t2=3s

3) t3=5s
Να εξηγείστε γιατί απορρίπτονται τα άλλα σχήματα.

Απάντηση:

Η κλίση της γραφικής παράστασης της ταχύτητας μας δίνει την επιτάχυνση του σώματος. Από 0-4s αυτή είναι σταθερή και θετική, συνεπώς και η δύναμη είναι προς τα δεξιά και σταθερού μέτρου, ενώ από 4s-6s είναι αρνητική με μικρότερο μέτρο.

Με βάση αυτά για t1=1s το διάγραμμα είναι το στ, για t2=2s το γ και για t3=5s το α.