Όξινο ή βασικό

Η αντίδραση ιοντισμού του ιόντος είναι:

CH3NH3+ + H2O ↔ CH3NH2 + H3O+

Οπότε το διάλυμα είναι όξινο με pΗ =6