Στάσιμο κύμα και στιγμιότυπα.

Αφού για t1+Τ/4 τα σημεία Β και Γ περνάνε από τη θέση ισορροπίας, την στιγμή t1

βρισκόταν στην ακραία θέση της ταλάντωσής τους, έχοντας μηδενική ταχύτητα.

Η διαφορά φάσης μεταξύ των Β και Γ είναι μηδέν.

Στο σχήμα φαίνονται οι ταχύτητες και το στιγμιότυπο για t1+Τ/2.