Εσωτερική ενέργεια.


ΔUΑΒ= QΑΒ= 200J

ΔUΒΓ= - W = -150 J

Και με πρόσθεση ΔUΑΓ= 50J.