Θερμικές μηχανές, με ισόθερμη και αδιαβατική.

Κατά την μεταβολή ΑΒ η πίεση είναι ανάλογη με τον όγκο του αερίου (ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων), συνεπώς ο διπλασιασμός του όγκου συνεπάγεται και διπλασιασμό τα πίεσης. Δηλαδή pΒ=2·105Ν/m2.

Κατά την μεταβολή ΒΓ η εσωτερική ενέργεια παραμένει σταθερή, οπότε η μεταβολή είναι ισόθερμη για την οποία:

pΒVΒ=pΓVΓ ή

VΓ= 2·4/1 L = 8L.

Το έργο που παράγει η μηχανή στη διάρκεια του κύκλου είναι:

Wολ=WΑΒ+WΒΓ+WΓΑ (1)

Αλλά WΑΒ= (pΑ+pΒ)ΔV/2=3·105·2·10-3/2=300J

WΒΓ=nRΤln(VΓ/VB) = pΒ·VΒln(VΓ/VΒ) = 2·105·4·10-3ln2=560 J.

WΓΑ= p ·ΔV=1·105·(2-8)·10-3J= -600 J

Οπότε η (1) γίνεται Wολ=300J+560J-600J=260J

Για την ισχύ: Ρ=W/t

Αλλά f=3000στρ/min =50Ηz ή περίοδος Τ=1/f= 0,02s, άρα

Ρ=W/Τ= 260/0,02W=13000W= 13kW.

Για την θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο έχουμε:

QΑΒ=ΔU+W = nCvΔΤ + WΑΒ

Αλλά ΔU= 3/2 nRΔΤ= 3/2 (pΒVΒ-pΑVΑ) = 3/2 (800-200)J=900J

Και QΑΒ=900J+300J= 1200J

QΒΓ=WΒΓ=560 J

QΓΑ=nCpΔΤ και επειδή η θερμοκρασία μειώνεται QΓΔ=Qc.

e=Wολ/Qh= 260/(1200+560) = 260/1760= 13/88=0,15

3) Η μεταβολή ΒΔ είναι αδιαβατική και επειδή είναι πιο απότομη από την ισόθερμη θα είναι της μορφής του σχήματος. Συνεπώς το συνολικό έργο στη διάρκεια του κύκλου για τη μηχανή Β θα είναι μικρότερο από το αντίστοιχο έργο της μηχανής Α.

Άρα η μηχανή Β θα έχει μικρότερη ισχύ από την Α.