Στατική τριβή και οριακή τριβή .

Στο σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο. Αφού το κιβώτιο επιταχύνεται ισχύει:

ΣF=mα

Όπου α η επιτάχυνση του φορτηγού, η οποία θα είναι και η επιτάχυνση του κιβωτίου, αφού δεν γλιστρά.

ΣFy=0 ή Ν=Β=mg

ΣFx= mα ή

Αφού το σώμα δεν γλιστράει η τριβή είναι στατική και έχουμε:

Τs=mα (1)

Από την παραπάνω σχέση (1) προκύπτει ότι η μέγιστη επιτάχυνση θα είναι όταν η τριβή είναι μέγιστη. Η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής είναι η οριακή τριβή και η (1) γίνεται:

Τορ=mαmαx ή μsmg= mαmax ή

αmax= μsg= 4m/s2.