Επιταχυνόμενη κίνηση και στιγμιαία ισχύς.

1) α= Δυ/Δt= (10-4)/3 m/s2 = 2m/s2.

2) Η μετατόπιση είναι αριθμητικά ίση με το εμβαδόν του τραπεζίου.

x= (Β+β)υ/2= (10+4)·3/2 = 21m

3) Οι δυνάμεις που ασκούντα στο σώμα φαίνονται στο σχήμα. Εφαρμόζουμε για την κίνηση από 0-3s το Θ.Μ.Κ.Ε και παίρνουμε:

Κτελαρχ= WΒ+WΝ+WF.

Αλλά WΒ=WΝ=0 αφού είναι κάθετες στην μετατόπιση, οπότε:

WF= ½ mυ2- ½ mυ02 = ½ 2·100J- ½ 2·16J = 84J.

4) Το έργο της δύναμης δίνεται και από την εξίσωση:

W= F·x·συνθ όπου θ η γωνία μεταξύ της δύναμης και της μετατόπισης.

Άρα συνθ= W/Fx= 84/8·21 = 0,5.

Για t1=1s έχουμε υ=υ0+αt = 4+ 2·1= 6m/s και η ισχύς της δύναμης είναι:

Ρ=F·υ·συνθ= 8·6·0,5W= 24W.