Φθίνουσα- και Εξαναγκασμένη Ταλάντωση. Με δικαιολόγηση.


1) Στο παραπάνω σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις.


2) Το γράφημα της έντασης είναι το παραπάνω.3) Με βάση την καμπύλη συντονισμού προκύπτει ότι αν η συχνότητα του διεγέρτη αυξηθεί από τα 20Hz στα 25Hz, η ιδιοσυχνότητα δεν μεταβάλλεται (f0=15Hz), το πλάτος μειώνεται ενώ η συχνότητα ταλάντωσης είναι του διεγέρτη άρα πηγαίνει από τα 20 στα 25 Hz.

4) Συνδέοντας παράλληλα με τον αντιστάτη μια νέα αντίσταση, η συνολική αντίσταση μειώνεται (παράλληλη σύνδεση). Αλλά με βάση την καμπύλη συντονισμού όταν μικραίνει η αντίσταση R, τότε αυξάνεται το πλάτος της έντασης του ρεύματος. Στο παραπάνω σχήμα η R1 είναι μικρότερη από την αντίσταση R.