Ενεργός ένταση-ταχύτητα.

Η περίοδος του ρεύματος είναι Τ=2·10-3s. Στο χρόνο αυτό στον αντιστάτη παράγεται θερμότητα Q=Q1+Q2= Ι12R·Τ/2 + Ι22R·Τ/2 = 16R·Τ/2+9R·Τ/2=25/2 ·RΤ (1)

Η σταθερή ένταση ενός ρεύματος με τα ίδια θερμικά αποτελέσματα είναι η Ιεν

Q=Ιεν2RΤ (2)

Από (1) και (2) έχουμε:

Ιεν2RΤ=25/2 RΤ ή

2) Για την ενεργό ταχύτητα έχουμε:

Τι παρατηρείτε;;