Αμαξίδιο σε κεκλιμένο επίπεδο.

Για το αμαξίδιο έχουμε:

ΣFx= Μ ·α ή

Μgημθ – Τολ= Μ·α (1)

Όπου Τολ η συνολική στατική τριβή που ασκείται στους τροχούς.

Ο κάθε τροχός στρέφεραι εξαιτίας της στατικής τριβής, η οποία έχει φορά προς τα πάνω όπως στο σχήμα.

Στ=Ι·αγων ή Τ·R = ½ mR2·αγων

και επειδή ο τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει α=αγων·R, οπότε:

Τ= ½ m·α (2)

Και με πρόσθεση των (1) και (2) έχουμε:

Μgημθ= (Μ+ 4· ½ m)·α ή

α= Μ g ημθ/(Μ+2m) = (9·10· ½ )/(0,9+0,1) = 4,5 m/s2.

Έτσι σε χρόνο 1 θα διανύσει απόσταση x= ½ αt2= ½ ·4,5·1m= 2,25m.