Μέση και στιγμιαία ισχύς.

1) Η στιγμιαία ισχύς της δύναμης δίνεται από την εξίσωση:

Ρ=F·υ οπότε υ=Ρ/F= 60/10m/s= 6m/s.

Όμως η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη (η δύναμη F σταθερή, αλλά και η τριβή σταθερή) και ισχύουν

υ= α·t (1) και x= ½ α·t2 (2).

Από την (1) έχουμε α= υ/t= 6/2=3 m/s2 και από την (2) x= ½ ·3·4m= 6m.

2) Ρμεσ= W/t όπου W= F·x= 10·6 J= 60 J, συνεπώς η μέση ισχύς είναι:

Ρμεσ= 60/2 W = 30W.

3) Η ενέργεια που δόθηκε στο σώμα μέσω του έργου της δύναμης υπολογίστηκε προηγούμενα W=60J.