Διάθλαση ακτίνας

Από το νόμο του Snell έχουμε:

nαερ·ημθ= n·ημφ (1)

Αλλά από το Πυθαγόρειο θεώρημα για το πρίσμα παίρνουμε:

(ΒΓ)2= (ΑΒ)2+(ΑΓ)2 ή (ΒΓ)2= 82 + 62 ή (ΒΓ) = 10cm.

Και ημθ=ημΓ=8/10 = 0,8, οπότε η (1) δίνει:

ημφ= ημθ/4/3= 0,8·3/4 = 0,6.

Αλλά και ημΒ= (ΑΓ)/(ΒΓ) = 0,6, δηλαδή η γωνία φ είναι ίση με την γωνία της κορυφής Β. Όμως φ+ω=90° συνεπώς και ω+Β=90° και η ακτίνα πέφτει κάθετα στην πλευρά ΒΓ. Έτσι η πορεία της είναι όπως στο σχήμα.

Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΕΒΔ έχουμε:

συνω= (ΔΕ)/(ΒΔ) όπου συνω=ημφ=0,6, οπότε

(ΔΕ)= (ΒΔ)·ημφ=5·0,6cm =3 cm.

Για το μήκος κύματος της ακτινοβολίας μέσα στο πρίσμα έχουμε

λ=λ0/n = 400/(4/3)nm= 300nm.

Μέσα λοιπόν στο πρίσμα περιέχονται Ν=(ΔΕ)/λ = 3·10-2/300·10-9 = 105 κύματα.