Κρούση και τριβές.

1) Εφαρμόζουμε το ΘΜΚΕ για την κίνηση του σώματος Α, μέχρι να φτάσει στο σώμα Β.

Κτελαρχ= Ww+WΝ+ WΤ ή

½ mυ2 – ½ mυ02 = -μmg·x1

υ2 – 36= - 0,2·10·5 υ1=4m/s

2) Αφού η κρούση είναι μετωπική και ελαστική και τα σώματα έχουν ίσες μάζες, ανταλλάσσουν ταχύτητες. Δηλαδή μετά την κρούση το σώμα Α ακινητοποιείται, ενώ το σώμα Β αποκτά ταχύτητα υ2=4m/s.

Εφαρμόζουμε την ΑΔΜΕ για το σύστημα των σωμάτων Β-Γ- ελατήριο, αμέσως μετά την κρούση μέχρι τη θέση που το σώμα Β σταματά στιγμιαία.

½ m2υ22 = ½ kx2 x2= m2υ22/k =2·16/200m2= 0,16 m2 → x=0,4.

Το ελατήριο ασκεί δύναμη Fελ=Κ·x =200·0,4Ν=80Ν και στα δυο σώματα Β και Γ.

Για να μην κινηθεί το σώμα Γ, θα πρέπει η δύναμη αυτή να εξουδετερωθεί από την δύναμη της τριβής. Δηλαδή Τ= 80Ν. Η τριβή αυτή πρέπει να είναι στατική, δηλαδή

Τ ≤ μsm3g ή 80 ≤ 0,2 m3·10 ή m3 ≥ 40kg.

Η ελάχιστη μάζα λοιπόν του Γ για την οποία δεν θα κινηθεί είναι 40kg.

3) Το σώμα Β, επιστρέφει και συγκρούεται με το σώμα Α έχοντας ταχύτητα υ3= 4m/s( γιατί; Ε! μην τα θέλετε όλα μασημένα…..)

Ανταλλάσσει ξανά με το Α ταχύτητες και ακινητοποιείται.

Παίρνουμε το ΘΜΚΕ για το σώμα Α, (το οποίο ξεκινά με ταχύτητα υ4=4m/s με φορά προς τα αριστερά,) αμέσως μετά την κρούση, μέχρι τη θέση που σταματά.

Κτελ- Καρχ= Ww+WΝ+ WΤ

0- ½ m1υ42 = 0 + 0- μm1·gx2

x2= υ42/2μg = 16/2·0,2·10m= 4m

Άρα το Α απέχει 4m από το Β (το οποίο παρέμεινε ακίνητο) και το Β 1m από το Γ.