Έργο δύναμης- ροπής και ΚΙνητική Ενέργεια.

1) Το συνολικό έργο της δύναμης είναι:

W= F·x+ τ·θ, όπου τ=F·R1= 40·0,1Ν·m= 4Ν·m

Ενώ θ=s/R2= x/R2= 10/0,5rad= 20rad

Έτσι W= 40·10J+ 4·20J=480J

2) Αφού το σύστημα κυλίεται χωρίς ολίσθηση και αν ασκείται τριβή αυτή θα είναι στατική, οπότε το έργο της θα είναι μηδέν.

Άρα η κινητική ενέργεια του συστήματος θα είναι ίση με την ενέργεια που μεταφέρθηκε στο σύστημα μέσω του έργου της F. Δηλαδή Κολ=480J.