Κρούση και επιβραδυνόμενη κίνηση.

1) Εφαρμόζουμε την ΑΔΟ για την κρούση:

Ραρχ=Ρτελ ή

mυ=(m+Μ)υ0

όπου υ0 η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.

Συνεπώς υ0= mυ/(m+Μ) = 0,1·100/2 m/s = 5m/s.

2) Παίρνουμε το ΘΜΚΕ για την κίνηση του συσσωματώματος από την αρχική θέση, μέχρι τη θέση που σταματά. Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα εμφανίζονται στο σχήμα.

Κτελαρχ= WΒ+WΝ+WΤ

Αλλά WΒ=WΝ=0 αφού οι δυνάμεις είναι κάθετες στη μετατόπιση, οπότε:

0- ½ (m+Μ) υ02 = - Τ·x →

Τ= (m+Μ) υ02/2x= 2·25/20Ν= 2,5Ν.

3) ΣFx=(m+Μ) αα=Τ/(m+Μ) = 2,5/2 m/s2 = 1,25m/s2.

Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη και ισχύει:

υ= υ0-αt και αν θέσουμε υ=0 παίρνουμε:

t= υ0/α= 5/1,25 s = 4s.