Πολική τάση και παράλληλη σύνδεση.

Στο σχήμα φαίνονται τα ρεύματα που διαρρέουν τους κλάδους του κυκλώματος, όπου Ι1=Vπολ/RΑΒ, (1) ενώ Vπολ= Ε-Ι·r (2) .

Αν αφαιρέσουμε τον αντιστάτη R2, μειώνεται η συνολική ένταση του ρεύματος και από την (2) προκύπτει ότι αυξάνεται η πολική τάση, οπότε λόγω της (1) αυξάνεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές και από την εξίσωση Β= kμ· 4π·Ι·n συνεπάγεται ότι αυξάνεται και η ένταση του μαγνητικού πεδίου.